U munnë i Rusënellë

Ultima modifica 6 agosto 2021

U munnë i Rusënellë è un mondo all’interno del quale la realtà e la fantasia non hanno contorni ben delineati, frammenti di passato cercano spazio in un mondo che ormai fa fatica ad ospitarli, ma è un mondo che noi vogliamo conservare e all’interno del quale potremo ritrovarci quando il mondo quotidiano non si presenta esattamente come vorremmo.

File audio

La poesia

U MUNNȄ I RUSȄNELLȄ

Arreasë u fuuchë , c'a meanë n'faccë a ueggë
s'annacavii ducë ducë assëtteatë a quilla seggë
l'uucchijë zinnë zinnë së jinë chiudennë cjissë
e i pjidë p'and'i scarpë facjinë treasë e jissë.
Dajndë u fucuearë gardj' na jaccatellë
ca facjidë u ustrë and'a scura cucënellë.
Rusnëllë quillu juurnë s'evj' troppa cunzumeatë
e comë jeerëdë alla seggë prjistë u suunnë n' è pëgghjeatë.
I pënzjirë e i dëspiacerë é rumeasë arreasë u fuuchë
pë së jdë a rrëcëttà a na bbannë, a natu uuchë
ca pë cë putè arrëvà eja avè n'anëma 'nnuzendë
eja avè u corë d'i guagnunë e non t'eja 'ngarcà a'nnendë
i sapè së quillë i Rosë jè nù munnë i fandasìjë
appëcchì an puujë meajë capiscë së jè verë o jè buscijë.
And'u munnë i Rusënellë cë sù tandë crëstëjeanë
cë sù sandë, ggendë muurtë, monachicchijë e fattë streanë,
jllë i sapii tuttë quandë , t'ì canoscii comë i fìgghjë
cë justë parlëdë cu llorë e së fà dà tàndë cunzigghijë:
<<A Madonnë d'u Rusarijë jè a cumbagna meja chearë
jllë vjinëdë addù mijë e m'addummannii pë piacerë
së quannë jè u juurnë d'a festë
j' në vejoo a cangià a vestë.
Sand'Andonijë u povërjillë
pë gun'annë o forsë dujë
è chiandë comë u guagnënjillë
ca vuì j' alla cheasa sujë.
Quannë pù, doppë i tand'annë a cappellë enë accunzeatë
p'a prëjanzë sand'Andonijë më c'è jùstë accumbagneatë
e m'è dittë: "Oj Rusënè, an'më pozzë fà capeacë,
suoo mò ca sunghë aqquà pozzë avè nù picchë i peacë;
appërciò an të 'ngarcà ch'a picchë a picchë da monë nnandë
eggia accumënzà a fa’i grazzijë prìmë a tijë, pù a tuttquandë".
Nata gunë ca më parlii jè a Madonnë ca sta alla Terrë
dasupë a vutearë è steatë sembë e non vò meajë scennë n’derrë.
"Nësciunë a mijë m'edda tuccà", daccussì m'edd' accummisë
e s'angunë a va a pëgghjà sciollii subbëtë u pajisë.
Quannë vejoo allu cambësandë tuttë i muurtë 'nfoareatë
m'addummannënë: "Rusënè fënalmendë ejë arrveatë?"
Mò sëndjitë angorë a mijë, v'eggia dicë natu cundë
quannë veajë a Sandë Nëcoo 'mmjinzë a vijë c'è nu pundë
ca së veajë u toa juurnë e së veajë alla toa gorë
së cë mìnësë na zappeatë jissii nù cascionë i gorë>>.
<<Purë j vogghjë vënì Rusënè, and'ù munnë tujë
e jà, portëmë cù tijë, pë gun'orë, e purë pë dujë!>>.
<<Pë vënì and'ù munnë mijë c'è na portcellë i guinnë
ca pë cë putè trasì t'eja chjcà e t'eja fa' zinnë,
m'ann'u sàpësë chjù fa' e non puujë vënì cu mijë
mò të credësë gunu grannë tu ca seajë a Fëlosofìjë
e pëtrennësë i sapedë tuttë a vërëtà d'u munnë
m'an t'lludë, tuttë i cùndë an sù gavëtë ca nu suunnë>>.
<<Rusënè, vogghjë sapè, e non creghë ch'è pëccheatë,
quistu munnë comë jè, së jè tunnë o jè quatreatë!>>.
<<Quistu munnë jè comë jè, daccussì ha crëjeatë Dijë
e së non u vuujë accëttà, tu fa' comë fazzë jijë:
assettëtë arreasë arreasë u fuuchë, fattë vënì nu picchë i suunnë
e senzë i 'ccëmëndà a nësciunë vatë cerchë natu munnë! >>.

 

Traduzione italiana

 

Il mondo di Rosinella

Accanto al camino con la mano sulla tempia

Si dondolava piano piano seduta a quella sedia

Gli occhi piccoli piccoli si andavano chiudendo senza volerlo

e i piedi, nelle scarpe, facevano “entra ed esci”.

Dentro il camino ardeva un pezzo di legno

che faceva luce nell’oscura cucinetta .

Rosinella in quel giorno si era proprio affaticata

e così com’era sulla sedia, presto il sonno l’è venuto.

I pensieri e i dispiaceri ha lasciato accanto al camino

per andare a ricettarsi in un posto, in un altro luogo

dove, per poter arrivarci, devi avere un’anima innocente

devi avere il cuore dei bambini

e non devi preoccuparti per niente

di sapere se quello di Rosa è un mondo di fantasia

perché tu non potrai mai capire se è reale o una bugia.

Nel mondo di Rosinella ci sono tante persone

ci sono santi, gente morta, monacelli e fatti strani.

Lei li sa tutti quanti, li conosce come figli

ci parla proprio con loro e si fa dare tanti consigli:

<<La Madonna del Rosario è la compagna mia cara

lei viene da me e mi chiede per piacere

se quando è il giorno della sua festa

io le vado a cambiare la veste.

Sant’Antonio il poverello

per un anno o forse due

ha pianto come un bambinetto

perché voleva andarsene a casa sua.

Quando poi, dopo tanti anni, la cappella hanno aggiustato

per la gioia, Sant’Antonio mi ci ha proprio accompagnata

e mi ha detto: “Rosinella, non posso farmi capace

solo ora che son qui posso avere un po’ di pace

e perciò non preoccuparti che, a poco a poco, d’ora innanzi

devo incominciare a far le grazie prima a te, poi a tutti quanti”.

Un’altra che mi parla è la madonna che sta alla Terra

sull’altare è sempre stata e non vuol mai scendere a terra

“Nessuno a me mi deve mai toccare”, così mi ha raccomandato

e se qualcuno la va prendere crolla subito il paese.

Quando vado al cimitero tutti i morti allineati

Mi domandano:”Rosinella, finalmente sei arrivata?”

Ascoltate ancora me, devo dirvi un’altra cosa,

quando si va a San Nicola, in mezzo alla via c’è un punto

che se ci vai il tale giorno e se ci vai alla tale ora

se ci butti una zappata esce un forziere d’oro>>.

<<Anch’ io voglio venire, Rosinella, nel tuo mondo

e dai, portami con te, per un’ora e pure per due >>.

<<Per venire nel mio mondo c’è una porticina di legno

che per poter entrarci devi piegarti, e farti piccolo

ma non lo sai più fare e non puoi venire con me

ora ti senti un pezzo grosso tu che sai la Filosofia

e pretendi di conoscere tutta la verità del mondo

ma non illuderti, tutte le cose non sono altro che un sogno>>.

<<Rosinella, voglio sapere, e non credo sia un peccato,

questo mondo com’é, se è rotondo o è quadrato!>>.

<<Questo mondo è così com’é, così lo ha creato Dio

e se non lo vuoi accettare, tu fai come faccio io:

siediti vicino vicino al camino, fatti venire un po’ di sonno

e senza disturbare nessuno vai a cercarti un altro mondo>>.

content_content_IMG_8271

content_mappaUmunneIRusenelle

QRcode